Bu bölüm, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2014-2015 Güz Döneminde verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersleri ve ders içeriklerini kapsamaktadır.

Bu derste tıp ve sağlık bilimleri alanının ve kullanıcılarının özellikleri, bilgi ihtiyaçları, bilgi kaynakları ve bunlara erişim yöntemleri tanıtılmaktadır. Derste tıp kütüphaneleri, türleri, koleksiyon oluşturma, açık erişim kaynakları, sınıflama sistemleri, MeSH, hizmet tasarlama konuları ele alınmakta; kanıta dayalı tıp, geleneksel tıp uygulamalarından farkı, kanıt bilgi sunan kaynaklar ve erişim yolları anlatılmaktadır. Tıbbi bilgiye erişimde önemli kurumlar ve veri tabanları (MEDLINE, PubMED, EMBASE, Cochrane Library, Uptodate vb); tıbbi dokümantasyon, klinik verilerin düzenlenmesi ve konuyla ilgili standartlar incelenmektedir.

Bu derste her tür bilgi kaynağını tanımlamak için kullanılan üst veri şemaları, bu şemaların ve araçların kurulumu ve uygulanması, denetimli listeler, üst veri kalitesinin değerlendirilmesi; bir üst veri şemasından diğerine aktarım için kullanılan yöntemler ve yazılımlar üzerinde durulmaktadır. Ders uygulama ağırlıklı olup kataloglama, ISBD, MARC ve üst veri yapılarını içermektedir.

Bu derste hukuk, yasal sistem, Türk hukuk sistemi, hukuk literatürü, hukuk kütüphaneleri ve kullanıcıları tanıtılmakta; yasal bilginin oluşumu, dağıtımı ve erişimi hakkında bilgi verilmekte; bilgi koruma, bilgi güvenliği ve gizlilik ile ilgili konular tartışılmaktadır. Hukuk fakülteleri, hukuk firmaları ve devlet kurumlarında bilgi ihtiyacı, bilgi merkezi ve hizmet tasarımı, konuyla ilgili mali mevzuat ve stratejik planlamanın anlatıldığı derste; hukukla ilgili yayınlara erişimde uluslararası (Westlaw, Lexis-Nexis vb) ve yerel (Kazancı, Hukuk Türk vb) veri tabanları ile yasal dokümanlara (içtihat, emsal karar, mevzuat vb) erişimi sağlayan bilgi erişim araçları tanıtılmaktadır.